ระบบการหายใจ Respiration system

แก๊สออกซิเจนเป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับเซลล์สัตว์ส่วนใหญ่ เนื่องจากสัตว์ต้องการใช้ในกระบวนการหายใจทีเกิดขึ้น ภายในเซลล์เพื่อผลิตพลังงานออกมาในรูปของ ATP (Adenosinetirphosphase) สำหรับกิจกรรมต่าง ๆ

สาระการเรียนรู้ในบทเรียนนี้ประกอบด้วย
1. โครงสร้างที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนแก๊สของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและสัตว์บางชนิด
2. โครงสร้างที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนแก๊สของคน
3. การแลกเปลี่ยนแก๊สในร่างกาย
4. ศูนย์ควบคุมการหายใจ
5. การวัดอัตราการหายใจและความจุของปอด
6. ความผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับปอดและโรคของระบบทางเดินหายใจ

อ้างอิง
จิรัสย์ เจนพาณิชย์. (2552). BIOLOGY for high school students. กรุงเทพฯ : บูมคัลเลอร์ไลน์.
โครงการตำราวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มูลนิธิ สอวน.2554.ชีววิทยา 3 .มูลนิธิ สอวน.ด่านสุทธาการ พิมพ์.กรุงเทพฯ
ศุภณัฐ ไพโรหกุล. (2559). Biology : ชีววิทยา.กรุงเทพฯ : แอกทีฟพริ้นท์
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ.2551.หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม ชีววิทยา เล่ม 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6.กรุงเทพฯ : องค์การค้าของคุรุสภา.
โครงการตำราวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มูลนิธิ สอวน.2554.ชีววิทยา 3 .มูลนิธิ สอวน.ด่านสุทธาการ พิมพ์.กรุงเทพฯ
สมาน แก้วไวยุทธ. (2553). ตะลุยคลังข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย วิชาชีววิทยา. กรุงเทพฯ: ไฮเอ็ดพับลิชชิ่ง.