ระบบการขับถ่าย (Excretion system)

สาระการเรียนรู้ในบทเรียนนี้ประกอบด้วย
1. ความหมายของเสียและการขับถ่าย
2. กระบวนการขับถ่ายของเสียของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและของสัตว์บางชนิด
3. การขับถ่ายของคน
4. ไตกับการรักษาสมดุลของน้ำและสารต่าง ๆ
5. ความผิดปกติที่เกี่ยวกับไตและแนวทางในการดูแลสุขภาพ

อ้างอิง
จิรัสย์ เจนพาณิชย์. (2552). BIOLOGY for high school students. กรุงเทพฯ : บูมคัลเลอร์ไลน์.
โครงการตำราวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มูลนิธิ สอวน.2554.ชีววิทยา 3 .มูลนิธิ สอวน.ด่านสุทธาการ พิมพ์.กรุงเทพฯ
ศุภณัฐ ไพโรหกุล. (2559). Biology : ชีววิทยา.กรุงเทพฯ : แอกทีฟพริ้นท์
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ.2551.หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม ชีววิทยา เล่ม 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6.กรุงเทพฯ : องค์การค้าของคุรุสภา.
โครงการตำราวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มูลนิธิ สอวน.2554.ชีววิทยา 3 .มูลนิธิ สอวน.ด่านสุทธาการ พิมพ์.กรุงเทพฯ
สมาน แก้วไวยุทธ. (2553). ตะลุยคลังข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย วิชาชีววิทยา. กรุงเทพฯ: ไฮเอ็ดพับลิชชิ่ง.